سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی 
دبیر اجرایی گروه اقتصاد 
 
 
کارشناس اجرایی  
همکاری 
انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم  
عضو هیات مدیره  
 
 
مسئول امور مالی 
همکاری 
انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم 
دبیر و همکار علمی طرح ممیزی فلسفه اقتصاد 
 
 
تحقیق و نظارت بر اعضای گروه  
همکاری 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه العلوم  
استاد همکار 
 
 
تدریس 
همکاری 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
دبیر تربیتی  
 
 
فعالیتهای فرهنگی  
همکاری 
انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم 
مسئول مقالات علمی سایت  
 
 
تهیه مقالات علمی سایت 
همکاری 
انجمن اقتصاد حوزه علمیه قم 
عضو کمسیون فلسفه اقتصاد  
 
 
همکاری علمی 
همکاری 
نهاد رهبری  
مسئول اساتید دانشگاه مجازی نهاد رهبری 
 
 
هماهنگی اساتید 
همکاری 
پژوهشگاه بین المللی المصطفی العالمیه 
همکار علمی 
 
 
تدوین شاخص غش 
همکاری 
پژوهشگاه بین المللی المصطفی العالمیه  
همکار علمی 
 
 
بررسی فقهی قراردادهای بانکی  
همکاری 
پژوهشگاه بین المللی المصطفی العالمیه  
همکار علمی 
 
 
تدوین بسته وقف  
همکاری 
موسسه علمی کاربردی قدر 
همکار علمی  
 
 
تدوین شاخص صداقت در بازار اسلامی  
همکاری 
انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم 
همکار علمی  
 
 
تدوین طرح ممیزی اقتصاد اسلامی 
همکاری 
مجتمع شهید نبوی  
عضو هیات مدیره  
1391/08/22 
ادامه دارد 
نظارت  
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی 
مدرس 
1388/07/01 
1389/03/31 
حل التمرین ریاضیات 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی 
مدرس 
1389/07/01 
 
ریاضیات مقدماتی 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی 
مدرس 
 
 
کلیات اقتصاد 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی 
مدرس 
 
 
آمار پیش نیاز ارشد 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
 
 
حل التمرین اقتصاد خرد  
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
 
 
حل التمرین اقتصاد خرد  
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی  
مدرس 
 
 
اقتصاد کلان 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی 
مدرس 
 
 
اقتصاد آموزش و پرورش 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی  
مدرس 
 
 
فقه 2  
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی  
مدرس 
 
 
اقتصاد خرد 1 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی  
مدرس 
 
 
اقتصاد خرد 1 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمی 
مدرس 
1391/07/01 
1391/11/15 
فقه معاملات 1 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمی 
مدرس 
1391/07/01 
1391/11/15 
اقتصاد کلان  
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمی 
مدرس 
1391/11/15 
1392/03/30 
آمار توصیفی 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمی 
مدرس 
1391/11/15 
1392/03/30 
آمار 2 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمی 
مدرس 
1391/11/15 
1392/03/30 
فقه معاملات 2 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمی 
مدرس 
1391/11/15 
1392/03/30 
بخش عمومی1 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1391/11/01 
1392/03/31 
اقتصاد کلان 2 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1391/11/01 
1392/03/31 
آمار توصیفی 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1391/11/01 
1392/03/31 
بخش عمومی 1 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1391/11/01 
1392/03/31 
فقه معاملات 2 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1391/11/01 
1392/03/31 
اقتصاد کلان 2 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1391/11/01 
1391/03/31 
آمار توصیفی 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1392/06/16 
1392/10/30 
بخش عمومی 2 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1392/06/15 
1392/10/30 
اقتصاد سنجی 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1392/06/15 
1392/10/30 
اقتصاد سنجی 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1392/06/15 
1392/10/30 
آمار توصیفی 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1392/06/15 
1392/10/30 
کلیات اقتصاد 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1392/06/15 
1392/10/30 
آمار 2 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1392/11/01 
1393/03/30 
بخش عمومی 1 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1392/11/01 
1393/03/30 
اقتصاد سنجی 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1392/11/01 
1393/03/30 
کلان میانه 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1392/11/01 
1393/03/30 
حل التمرین کلان میانه 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1393/06/15 
1393/10/30 
اقتصاد سنجی کاربردی 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1393/06/15 
1393/10/30 
اقتصاد اسلامی 3- رویکرد فقهی 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1393/11/01 
1394/03/31 
اقتصاد اسلامی 3- رویکرد فقهی 
تدریس 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی 
مدرس 
1393/11/01 
1394/03/31 
اقتصاد اسلامی 3- رویکرد فقهی 
تدریس 
دانشکده صدا و سیما 
استاد 
1394/06/15 
ادامه دارد 
آمار کاربردی در علوم ارتباطات 
تدریس 
موسسه اموزش عالی علوم انسانی 
استاد 
1394/06/15 
ادامه دارد 
آمار در علوم اجتماعی 
تدریس 
موسسه اموزش عالی علوم انسانی 
استاد 
1394/06/15 
1394/10/15 
الاقتصاد الجزئی(اقتصاد خرد)،‌مقطع ارشد 
تدریس 
موسسه اموزش عالی علوم انسانی 
استاد 
1394/06/15 
1394/10/15 
واسطه های مالی غیر بانکی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
عضو هیات علمی  
1395/03/01 
ادامه دارد 
عضو گروه اقتصاد 
همکاری 
نهاد رهبری  
مسئول اساتید دانشگاه مجازی نهاد رهبری 
 
 
هماهنگی اساتید 
همکاری 
نهاد رهبری  
مسئول اساتید دانشگاه مجازی نهاد رهبری 
 
 
هماهنگی اساتید