مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مصطفی
نام خانوادگی:کاظمی نجف آبادی
پست الکترونیک:mo_kazemi59@yahoo.com
نخصص ها:اقتصاد ، فقه و اصول ، فلسفه