طراحی و مدل پیشنهادی صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف در اقتصاد ایران
43 بازدید
محل نشر: جستارهای اقتصادی/21
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/12/02
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف در اقتصاد ایران می تواند با وجوه واقفان ، در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کند و هر واحد سرمایه گذاری وقف شده صندوق، نماینده نسبتی از پرتفوی اوراق بهادار است که صندوق به نمایندگی از واقفان طبق مدل پیشنهادی، خریداری و اداره می‌کند. صندوق های سرمایه گذاری مشترک وقف در کشور های اسلامی افزون بر سرمایه گذاری در سهام شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری در قالب اوراق بهادار اسلامی شامل اوراق استصناع، اوراق مرابحه ، اوراق اجاره و اوراق مشارکت، ضمن تسهیل تأمین مالی شرکت ها و مؤسسه‌های بخش‌های دولتی و خصوصی و زمینه کسب درآمد بیشتر، با سرمایه گذاری در این اوراق از بازده‌ی ثابت و متغیر اوراق بهره‌مند شده و باعث رشد و توسعه اقتصادی شوند. درآمد این صندوق نیز با توجه به نیت واقفان و با توجه به میزان سهامی که وقف نموده اند هزینه می‌شود. هدف در این تحقیق طراحی مدل بومی صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف در راستای ارتقاء فرهنگ وقف در اقتصاد ایران، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای است. رویکرد این تحقیق، اکتشافی با روش تحلیلی، توصیفی است و در قلمرو تحقیقات بنیادی بشمار می‌آید. صحت شرعی وقف پول و سهام در فقه شیعه، فرضیه‌ای است‌که این تحقیق آنرا مسلم پذیرفته است. واژگان کلیدی: وقف سهام، وقف پول، صندوق مشترک سرمایه‌گذاری، صندوق وقف