بی عدالتی پیامدها، راههای خروج از نظر اسلام با نگاه ویژه به افغانستان
37 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : حسین انوری