عوامل جذب سرمایه گذاری در افغانستان
38 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
تاریخ دفاع: 1391
نام استاد/نام دانشجو : مصطفی ابراهیمی