تأثیر متقابل امنیت اقتصادی و رشد و توسعه از دیدگاه اسلام با نگاه ویژه به افغانستان
50 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: موسسه اموزش عالی علوم انسانی
تاریخ دفاع: 1392